8 και 9 Μαΐου 2012
στο Συνεδριακό Κέντρο «Καθηγητή Ν. Οικονόμου» - ΝΟΗΣΙΣ
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολικοί Σύμβουλοι
Πληροφορικής & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»

Δικτυακοί τόποι συνεδρίου:
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι